Mar 4, 2012

Dialek Kedah Sebagai Pencerminan Sejarah Budaya Kedah

oleh: Dato' Prof. Emeritus Asmah Haji Omar

Bendera Negeri Kedah Darul Aman
Sesuatu bahasa tabii tidak pernah seragam. Bagi sesuatu perkataan, bunyi atau ayat tertentu, penutur yang berbagai-bagai akan mengucapkan bentuk atau pengwujudan dari perkataan, bunyi atau ayat itu dengan berbagai-bagai cara. Jika ini kita dapat perhatikan pada ujaran dua atau tiga orang penutur, apatah lagi ribuan atau jutaan penutur dalam satu masyarakat bahasa tertentu. Perbezaan-perbezaan dalam pengwujudan sesuatu bahasa tertentu seperti yang dikatakan itu, melahirkan kelainan-kelainan bagi bahasa tersebut, dan kelainan inilah yang disebut dialek atau loghat.

Dalam perkataan lain, sesuatu bahasa itu tidak dapat lari dari dicirikan oleh dialek: dua,tiga atau pun jauh lebih banyak dari itu. Misalnya Bahasa Melayu/Malaysia mempunyai berbagai-bagai dialek seperti dialek Kedah, dialek Johor, dialek Kelantan, dialek Sarawak dan seterusnya. Tiap-tiap dialek itu mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan diantara dialek-dialek itu boleh dilihat dari dua sudut, iaitu sistem bahasa dan kawasan penyebarannya.

Sistem Bahasa

Yang dimaksudkan dengan sistem bahasa ialah peraturan berkenaan dengan kod-kod bahasa, dan kod-kod itu adalah bunyi, nahu dan perbendaharaan kata. Sesuatu dialek itu akan menyimpang dalam beberapa hal dari dialek-dialek lain dari segi kod-kod itu. Melihat sistem bunyi, sesuatu dialek itu bukan hanya berbeza dengan dialek lain pada penyebutan bunyi tertentu, tetapi juga dalam penempatan yang berbeza pada sesuatu bunyi itu dalam perkataan. Dalam dialek Kedah misalnya pengucapan "r" dalam bahasa standard adalah R (yang sama dengan bunyi ghain dalam bahasa Arab, dan bunyi ini dalam ilmu Fonetik dinamakan frikatif uvular) dalam lingkungan awal dan tengah kata, misalnya Ramai (ramai) dan bara (bara). Dalam lingkungan akhir kata, yang wujud itu bukanlah R tetapi bunyi yang sama dengan ain dalam bahasa Arab, yang dalam ilmu Fonetik disebut frikatif glotis, misalnya ayaq , (air), besaq (besar).

Kita perhatikan pula bahawa dalam dialek Kedah, perkataan-perkataan seperti balas, tikus, bilis, tebal, batil, dan bakul diucapkan sebagai balayh, tikuyh, bileh, tebay, bate, dan bakoy. Ini tidaklah bermakna bahawa dalam dialek ini tidak ada bunyi-bunyi s dan l. sebenarnya yang menimbulkan penyimpangan itu bukanlah ketiadaan s atau l dalam perbendaharaan dialek Kedah, tetapi adalah peraturan bunyi yang menolak kehadiran bunyi-bunyi atau fonem-fonem itu dalam lingkungan tertentu dalam perkataan, dan dalam hal ini linkungan akhir kata. Ini hanya beberapa contoh sahaja untuk menggambarkan perbezaan bunyi pada dialek.

Nahu sebagai kod bahasa juga memperlihatkan penyimpangan antara dialek. Sebenarnya nahu terdiri dari dua bahagian, iaitu morfologi (atau peraturan pembentukan kata) dan sintaksis (atau peraturan pembentukan ayat). Perbezaan antara dialek-dialek Melayu dalam bidang nahu tidaklah sebanyak perbezaannya dalam sistem bunyi. Susunan ayat dari dialek ke dialek dari segi bahagian-bahagian yang mendirikannya seperti Subjek-Predikat-Objek, Pelaku-Perbuatan-Pelengkap, dan Judul-Cerita, yang pada amnya sama.

Perbendaharaan penambahan, yakni awalan dan akhiran, akan lebih nyata perbezaannya sungguhpun jumlah perbezaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan perbezaan bunyi. Dialek Kedah tidak mempunyai penambah yang asing bagi dialek-dialek lain atau bagi bahasa standard, sungguhpun ada penambah-penambah dalam bahasa standard (apa lagi dalam perkembangannya akhir-akhir ini) yang tidak dikenali oleh dialek Kedah. Bukan sahaja dialek Kedah tidak ditandai oleh awalan-awalan dan akhiran-akhiran baru seperti pra-, sub-, pro-, dan -wan, yang merupakan penambah-penambah yang dibawa masuk dari Bahasa Inggeris dan Bahasa Sanskrit, bahkan juga tidak mempunyai beberapa penambah yang sememangnya asli Melayu. Dialek Kedah tidak mengenal adanya akhiran -kan. Segala sesuatu konsep yang didukung oleh akhiran -kan dalam bahasa standard didukung oleh bentuk lain dalam dialek Kedah, misalnya penambah lain, bentuk kata dan bentuk frasa (rangkai kata). Ayat- ayat dalam senarai (1) di bawah ini adalah bahasa standard dan mencontohkan penggunaan -kan dengan konsep-konsep tertentu: konsep sebab musabab dalam ayat (I), dan konsep manfaat dalam ayat (ii).
1.
(I)
Dia mengecilkan bajunya.
(ii)
Dia memandikan anaknya.
(iii)
Dia membacakan ibunya surat itu.

Dalam dialek Kedah ayat-ayat itu akan berbunyi seperti yang diberi dalam senarai (2). (Pengejaannya adalah menurut ejaan yang standard dan terpulanglah kepada pembaca untuk mewujudkannya dalam dialek Kedah).
2.
(I)
Dia memperkecil baju dia.
(ii)
Dia bagi mandi anak dia.
(iii)
Dia baca surat itu bagi kat mak dia.

Sungguhpun dialek Kedah mempunyai akhiran -an dan -I tetapi penambah-penambah itu tidak seratus peratus sama dalam penggunaannya dengan bahasa standard. Ada penggunaannya yang asing bagi bahasa standard, misalnya dalam perkataan seperti besaran dan halusi.

Demikian juga keadaannya dengan awalan di- (dalam kata kerja pasif) tidak dikenal oleh dialek Kedah. Sungguhpun ada awalan me- , tetapi penggunaan berlainan sama sekali dengan apa yang terdapat dalam bahasa standard. Awalan me- dalam bahasa standard mempunyai berbagai-bagai makna berdasarkan jenis dan golongan perkataan yang bergabung dengannya dan juga menunjukkan modalitas tertentu seperti modalitas aktif dan sebagainya. Dalam dialek Kedah, awalan ini hanya menunjukkan perbuatan yang sudah menjadi tabiat atau adat yang dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau juga yang menunjukkan sifat yang tertentu pada manusia.

Perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek yang tidak merupakan tabiat atau adat yang tidak menggunakan awalan ini. Oleh kerana itu kita dapati bahawa perkataan-perkataan yang mendukung awalan me- dalam dialek Kedah adalah diantaranya merupakan perkataan-perkataan seperti mengerat, menanam, memukul, menjual, menjahit, memotong, mengurui, menggala, (menenggala) dan sebagainya yang menunjukkan perbuatan yang merupakan mata pencarian atau tabiat yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang berulang-ulang atau juga berlaku sepanjang hayat dalam kehidupan orang-orang Kedah. Di pihak yang lain pula terdapat perkataan-perkataan yang menunjukkan adat budaya, misalnya menengok (dalam erti kata "menyelidik" sebelum meminang, atau "melihat" nasib), meminjam (dalam ertikata "berderau), memanggil (menjemput datang ke kenduri), meminang dan sebagainya.

Awalan me- yang menunjukkan sifat atau kecenderungan tertentu pada manusia terdapat pada perkataan-perkataan seperti menyombong, mengira (kedekut), melawan (suka menentang), memakai (suka memakai pakaian yang cantik-cantik atau guna-guna), menunjuk (suka memperlihatkan kelebihan sendiri, seperti kecantikan, kekayaan, kepandaian atau yang serupa itu), menerai (suka mengenakan pakaian yang cantik-cantik untuk memperlihatkan kepada orang lain) dan sebagainya. Dalam kertas kerja yang seperti ini tidak mungkin diperkatakan dengan panjang lebar tentang ciri-ciri nahu dialek Kedah yang berbeza dengan bahasa standard, tetapi memadailah dengan beberapa contoh sahaja.

Penyimpangan dalam perbendaharaan kata antara dialek lebih banyak dari penyimpangan dalam nahu. Penyimpangan yang seperti ini mempunyai dua jenis kewujudan. Pertama, perkataan yang betul-betul berbeza antara dialek, seperti berikut:
Dialek Kedah
Bahasa Standard
Mangli
lali (dalam pengertian "immune")
Ranggi
sombong
Awat
mengapa, kenapa

Kedua, penyimpangan itu boleh merupakan penyimpangan yang wujud hanya kerana penyebutan yang berbeza, seperti bekayh (bekas), tebay (tebal), baka (bakar) dan sebagainya.

Dalam hubungan dengan sistem bahasa ini, kita dapat melihat sebagaimana sesuatu dialek itu menggambarkan penglihatan dunia para penggunanya, yang berbeza dengan penglihatan dunia pengguna-pengguna dialek-dialek lain. Misalnya, cara orang Kedah melihat masa itu tidak seratus peratus sama dengan cara-cara orang Melayu dari kawasan dialek lain melihatnya. Pengiraan waktu yang membahagikan tahun ke dalam 12 bulan bukanlah asli Kedah, bahkan juga bukan asli Melayu. Cara ini dibawa dari luar melalui islam dan pengaruh Barat.

Bagi orang-orang Kedah, peredaran masa dilihat menerusi peredaran musim. Mereka mengenal dua musim iaitu musim hujan dan musim timur, dan ini selari dengan pola-pola kehidupan petani-petani Kedah. Musim hujan membayangkan jangka masa bagi kegiatan menanam padi, sedangkan musim timur merupakan jangka masa yang kering tetapi berangin, sesuai bagi kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan penuaian padi, dan perkataan timur di sini menunjukkan arah datangnya angin. Dalam hubungan ini kita hendaklah ingat bahawa kemarau dalam dialek ini tidak dianggap sebagai musim, yakni jangka masa tertentu, tetapi lebih kepada keadaan - yakni ketiadaan hujan yang mengakibatkan alam sekitar kering kontang. Peredaran masa yang menunjukkan penyempurnaan kedua-dua musim -musim timur dan musim hujan atau sebaliknya - dikenal sebagai temekuap. Jika kita mencuba mencari kesejajarannya, maka kita akan dapat melihat bahawa konsep temekuap itu tidak jauh menyimpang dari konsep tahun yang kita bawa masuk dari luar itu. Dari itu kita dapat membuat kesimpulan bahawa orang-orang Kedah sudah mempunyai cara pengiraan peredaran masa sejajar dengan pengiraan tahun sebelum datangnya pengaruh asing, dan hal ini berkait erat dengan pola kehidupan mereka sebagai petani.

Konsep tahun melibatkan bulan sehingga boleh dibahagi kepada 12 bahagian atau bulan. Dalam kalendar lunar, pengiraan bulan bermula dari terbitnya bulan sehingga mengambang dan seterusnya mengecil atau terbenam kembali. Dalam konsep temekuap perkiraan dimulakan dari mengambangnya bulan, yakni bulan penuh atau bulan purnama dan peredaran masa dikira dari saat ini sehingga bulan itu mengambang semula. Dari itu timbullah konsep bulan timbul (untuk bulan yang akan datang) sebagai lawan bulan ia atau bulan ini dan bulan sudah. Dengan itu juga konsep awal bulan dan hujung bulan merupakan konsep yang baru yang dibawa masuk ke dalam dialek Kedah melalui bahasa standard.

Pengertian minggu juga tidak ada dalam dialek ini. Bahkan minggu yang terdiri dari 7 hari itu adalah pembaharuan yang didatangkan dari kebudayaan islam dan kemudiannya dari Barat, dan ini bukan sahaja berlaku dalam bahasa Melayu bahkan juga dalam bahasa-bahasa serumpun dengannya seperti bahasa Kadazan, Iban Jawa dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa, terdapat konsep pekan yang terdiri dari 5 hari.
Bagi orang-orang Kedah pengiraan hari dalam satu-satu bulan itu tidak penting. Yang penting ialah jangka masa yang dekat dengan "hari ini" sama ada sebelum atau sesudah. Jangka masa sebelum "hari ini" ialah kelmarin, kelmarin dulu, dan kelmarin dulu balik sana, dan yang sebelum "hari ini" ialah esok (isuk), lusa, tulat, tungging, tungging buyung. Julat waktu yang seperti ini boleh dikaitkan dengan pola hidup orang-orang Kedah yang sebahagian besarnya adalah petani. Julat ini membayangkan peringkat-peringkat pekerjaan yang dirancang dalam kerja-kerja persawahan. Penamaan hari-hari seperti Isnin, Selasa dan sepertinya itu tidak perlu; yang penting ialah pengertian dan kesedaran akan berlalunya waktu sebelum dan sesudah, dalam jangka masa yang ditetapkan.

Dalam memperkatakan peredaran waktu ini, salah satu penyimpangan yang nyata antara dialek ialah pengertian yang diberi masing-masing kepada perkataan kelmarin(kelmarin). Bagi beberapa dialek lain, perkataan itu membawa makna "masa lampau yang lebih ke belakang dari hari sesudah hari ini", sedangkan dalam dialek Kedah, maknanya ialah "hari sesudah hari ini". Perbezaan ini terletak pada cara hidup masing-masing yang berbeza satu sama lain. Bagi orang-orang Kedah perkiraan waktu yang menegaskan masa lampau yang tidak ada ketentuannya itu tidak penting. Kehidupan pertanian, lebih-lebih lagi persawahan, harus memberi perhatian penuh kepada peredaran masa yang dekat dan yang mempunyai ketentuan.

Pembahagian waktu dalam satu-satu hari bagi orang-orang Kedah tidak berbeza dengan apa yang terdapat di kalangan orang-orang Melayu lain. Oleh kerana itu tidak usahlah saya memperkatakannya dengan panjang lebar.

Kehidupan dan penglihatan dunia (yakni cara melihat dunia dan kehidupan) di kalangan orang-orang Kedah yang boleh dikesan dari pelbagai gerak dalam konsep memotong, mencampak, berjalan, memukul, memijak dan sebagainya, dengan sendirinya dapat menggambarkan beberapa perincian dalam tingkah laku dan cara hidup orang-orang Kedah dari zaman ke zaman. Untuk konsep memotong sahaja dialek Kedah mempunyai tidak kurang dari 14 perkataan, iaitu tebang, cantas, cincang, hiris, belah, kerat, rincik, tetas, takok, takek, kelar, tebas, tebang, tetak. (Perlu diingat di sini bahawa potong itu bukanlah asli Kedah tetapi adalah pinjaman dari bahasa standard).

Perkataan-perkataan itu timbul berdasarkan perbezaan-perbezaan kecil dari segi gerak perbuatan, daya yang dikenakan, kecepatan perbuatan dan sebagainya. Di sini kebudayaan yang dilalui oleh orang-orang Kedah itu sudah dapat membezakan gerak-gerak yang asasnya sama itu, dengan begitu terperinci sekali. Begitulah juga halnya dengan konsep memijak, memukul dan sebagainya.

Cara orang-orang Kedah mengkonsepsikan warna serta bentuk, dan pemberian kepada nama pohon-pohon dan jenis-jenis padi juga membayangkan dengan jelasnya kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pertanian. Dalam pengertian warna, misalnya warna merah dan hijau merupakan warna yang baik. Dalam hal ini kita hendaklah ingat bahawa merah bagi petani-petani Kedah (sebelum dipengaruhi oleh bahasa standard) meliputi kuning dan coklat, sedangkan hijau meliputi juga biru. Kedua-dua warna ini mempunyai kaitan yang erat dengan alam pertanian. Pohon-pohon yang hijau dengan batangnya yang berwarna merah (coklat?), sedangkan padi berwarna merah (kuning) seperti juga emas yang merah. Jika orang Kedah betul menggunakan perkataan kuning, maka konsep di sebalik perkataan ini dikaitkan dengan penyakit atau keuzuran. Biasanya perkataan itu disingkatkan menjadi nin (g), yang biasanya dikaitkan dengan mata atau air muka orang yang sedang mengalami keuzuran.

Dengan perbincangan mengenai kod bahasa ini, tujuan saya ialah hendak memperlihatkan bagaimana dialek Kedah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membezakannya dari bahasa standard dan juga dari dialek-dialek lain. Perbendaharaan katanya tidak dapat membayangkan kehidupan pengguna itu. Tetapi bagaimana pula dengan sistem bunyi dan nahunya. Kedua-dua kod ini tidaklah dapat membayangkan kehidupan dan budaya orang-orang Kedah dengan cara yang sama dengan perbendaharaan kata. Tetapi perbandingan dengan kod-kod bahasa dalam dialek-dialek lain dan juga bahasa standard akan memperlihatkan kepada kita perkembangan dalaman yang dilalui oleh dialek itu.
Dari segi sistem bunyinya, dialek Kedah pada satu ketika dalam sejarah kewujudannya telah mengalami perkembangan yang pesat. Rekonstruksi dalaman yang dikenakan ke atas dialek-dialek Melayu menunjukkan bahawa dari segi sistem bunyi, dialek Kedah jauh meninggalkan Bahasa Melayu Purba yang dibayangkan oleh dialek Johor. Dalam perkataan lain sistem bunyi dialek Johor mengalami perkembangan yang amat sedikit dari tahap purbanya.

Berdasarkan teori perbandingan bahasa yang sudah diterima umum, sesuatu bahasa atau dialek akan mengalami perkembangan yang pesat jika bahasa atau dialek itu terdapat dalam kawasan yang merupakan pusat kebudayaan (meliputi pusat kegiatan perdagangan dan sebagainya). Dalam hal ini, melihat kepada sejarah Kedah, yakni zaman Kedah menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan bukan sahaja bagi Semenanjung Tanah Melayu tetapi juga bagi Kepulauan Melayu; tegasnya zaman Sriwijaya pada masa itu kawasan-kawasan bahagian selatan Semenanjung belum terbuka atau berkembang. Dengan itu tidak hairanlah jika dialek yang digunakannya itu tidak mengalami perkembangan yang sama pesatnya dengan dialek Kedah dalam zaman itu.

Dialek Kelantan juga melalui perkembangan yang pesat seperti yang dibayangkan oleh sistem bunyinya. Ini dapat dihubungkan dengan kehidupan kebudayaan yang dilalui oleh orang-orang Kelantan - juga sebelum terbukanya bahagian selatan. Bezanya antara dialek Kedah dan dialek Kelantan, ialah dialek Kedah berkembang hingga mencapai titik keefisienan pada dialek Kelantan ialah penguguran begitu banyaknya konsonan-konsonan pada akhir kata sehingga menimbulkan homomim-homomim (kata-kata sebunyi) yang melebihi homonim-homonim dalam dialek lain.

Contoh:
Dalam memperkatakan nahu, terlebih dahulu saya ingin menegaskan bahawa tidak ada dialek Melayu khususnya di Semenanjung ini yang "bercakap" dengan nahu seperti yang terdapat dalam bahasa standard yang tertulis. Jadi baik dalam dialek Kedah mahupun dalam dialek Johor, nahu yang wujud adalah nahu yang digunakan oleh orang sehari-hari dalam keadaan tabii. Memang dalam masyarakat bahasa Melayu ada tingkat-tingkat bahasa yang antara lain menunjukkan penggunaan yang tidak bersahaja (formal) sebagai lawan bersahaja (tak formal), dan bahasa lisan sebagai lawan bahasa tulisan. Dalam mana-mana peringkat dalam sejarah kehidupannya, bahasa Melayu jauh lebih banyak digunakan sebagai bahasa yang dituturkan dibandingkan dengan bahasa yang ditulis; apa lagi dalam zaman sebelum sistem tulisan diperkenalkan.

Nahu bahasa lisan bagi mana-mana zaman dalam perkembangan bahasa Melayu lebih sederhana nahu bahasa tulisan. Ayat-ayat yang pendek-pendek menggambarkan kepraktisan hubungan dalam sesuatu peristiwa bahasa antara orang-orang yang berkenaan. Lagi pula ayat yang berjela-jela panjangnya seperti yang terdapat dalam bahasa tulisan sekarang ini adalah pembaharuan, akibat dari pengaruh nahu dan gaya bahasa Inggeris. Pembentukan ayat yang seperti ini membayangkan budaya yang sudah mengalami intelektualisasi ala Barat yang asing bagi dialek-dialek termasuk dialek Kedah.

Kawasan Penyebaran

Yang dimaksudkan dengan kawasan penyebaran dialek ialah kawasan yang merupakan tempat bermastautinnya orang-orang yang menutur sesuatu dialek itu. Sempadan bagi sesuatu dialek itu tidak perlu sama dengan sempadan politik atau pentadbiran. Dengan itu, kita dapati bahawa kawasan dialek Kedah itu tidak sama dengan kawasan negeri Kedah yang ada sekarang ini. Kawasan dialek Kedah jauh lebih luas dari kawasan negerinya kerana meliputi kawasan bukan sahaja negeri Kedah tetapi negeri-negeri lain. Kita dapat mengatakan bahawa dialek Kedah itu tersebar dari perlis di Utara hingga ke Kuala Kangsar di Selatan, dari pulau Langkawi di barat hingga ke Kroh timur. Bahkan dapat dikatakan bahawa dialek Kedah itu tersebar hingga ke Thai Selatan. Seorang penyelidik bahasa, Christhoper Court dari penemuannya membuat kesimpulan bahawa bahasa Melayu yang dituturkan di Satun (Setol) tidak begitu berbeza dari yang ditutur di Perlis dan Kedah, sungguhpun bahasa ini lama kelamaan digantikan dengan bahasa Thai.

Dari kawasan dialek Kedah itu, kita boleh membuat taabiran (inferensi). Pertama, bahawa orang-orang yang menutur dialek Kedah itu sejak zaman berzaman memang tersebar luas sebagai penduduk kawasan itu, dan penyebaran ini berlaku secara pemindahan penduduk, pertembungan yang disebabkan oleh perdagangan,peperangan dan sebagainya. Kedua bahawa dialek ini tersebar secara difusi atau serapan yakni secara menyerapakan bahasa yang berkenaan itu dari penutur tanpa menimbulkan pemindahan penutur dari tempat ke tempat.

Taabiran pertama itu antara lain membawa kita kepada dugaan (jika kita belum mengetahui sejarahnya) bahawa negeri atau kerajaan Kedah satu waktu dulu mempunyai daerah taklukan yang luas meliputi kawasan yang sekarang hanya dikenal kekedahannya kerana adanya bentuk bahasa yang boleh dinamakan dialek Kedah. Dugaaan yang lain yang boleh kita buat dari bukti yang ada itu ialah barang kali telah berlaku perpindahan secara besar-besaran dari negeri Kedah yang ada sekarang ini ke kawasan-kawasan di luarnya, seperti Perlis, Pulau Pinang dan sebagainya disebabkan sesuatu peristiwa atau kejadian seperti bencana alam, kebuluran dan sebagainya.

Bagaimana juga, dari fakta-fakta sejarah yang ada kita tahu bahawa di antara dua dugaan itu, yang pertamalah yang lebih munasabah. Dari sejarah kita tahu bahawa Perlis, Pulau Pinang dan Seberang Perai memang merupakan bahagian dari Kerajaan Kedah hingga abad ke sembilan belas. Pulau Pinang disewakan kepada English East India Company dalam tahun 1786, diikuti oleh Seberang Perai dalam tahun 1800. Perlis pula dalam tahun 1821 dipisahkan dari kerajaan Kedah dan dijadikan kerajaan tersendiri, disebabkan oleh tindak-tanduk kerajaan Siam. Dalam masa yang sama juga Setol atau Satul atau Satun bersama-sama dengan pulau-pulau di bahagian barat Thailand Selatan juga jatuh ke tangan Siam.

Tersebarnya dialek Kedah hingga Kuala Kangsar dapat dicari puncanya pada beberapa kejadian. Tidak dapat dinafikan bahawa manusia akan terus berhubung satu sama lain dan dengan demikian menyebarkan dialeknya. Perbatasan politik atau pentadbiran itu adalah buatan atau rekaan yang ada dalam peta, sedangkan dalam kenyataan hanya diwakili oleh sebatang tiang sebagai tanda, sungai atau jalan, tetapi ini semua tidak menghalang orang dari kedua-dua belah sempadan itu berhubung satu sama lain dalam menjalankan kegiatan hidup mereka. Perhubungan dalam keadaan damai ini memberi kesan dari segi pertuturan.

Pertembungan antara manusia dari sebelah menyebelah ruang sempadan itu tidak terbatas kepada masa damai. Pertembungan dalam peperangan juga boleh meninggalkan kesan yang mendalam dari segi pengaruh bahasa atau dialek. Dari sejarah Negeri Kedah dan Perak kita diberitahu bahawa pada permulaan abad kesembilan belas, Kedah dipaksa sebanyak dua kali oleh Siam untuk menyerang Perak iaitu dalam tahun 1813 dan 1818. Tentera Kedah menakluki bahagian utara negeri Perak yang bersempadanan dengan negeri Kedah dan mara ke arah selatan hingga ke Kota Lama Kiri dekat dengan Kuala Kangsar sekarang ini. Apabila kedua negeri itu berdamai semula berlakulah hubungan mesra antara orang-orang Kedah dan Perak dan antaranya perkahwinan antara askar-askar Kedah dengan wanita-wanita Perak. Di antara mereka yang terlibat dengan perkahwinan ini adalah pembesar dan kerabat DiRaja Kedah (Tengku Akil atau Tengku Ya'akub) yang berkahwin dengan wanita Perak dari golongan bangsawan. Hubungan yang serupa ini membawa kepada penyerapan dialek. Oleh kerana itu tidak hairanlah jika kawasan Kuala Kangsar terdapat loghat yang mempunyai ciri-ciri dialek Kedah.

Taabiran yang menyatakan bahawa sesuatu dialek itu boleh tersebar berdasarkan difusi atau serapan juga boleh diterima bagi dialek Kedah. Kejadian yang seperti ini berlaku sepanjang masa.

Dari huraian di atas itu tidaklah salah jika dialek-dialek yang diucapkan di Perlis, Pulau Pinang, Seberang Perai dan Perak Utara itu dinamakan dialek Kedah. Asas penamaan yang lebih kuat ialah terletak pada persamaan ciri-ciri pada tutur-tutur di kawasan-kawasan itu.

Dengan menegaskan persamaan ciri-ciri itu tidaklah dimaksudkan bahawa orang-orang di kawasan-kawasan itu mempunyai pertuturan yang seragam. Keseragaman yang seperti itu tidak mungkin ada pada bahasa atau dialek tabii seperti yang sudah kitakan awal-awal tadi. Ini bermakna bahawa dalam persamaan itu ada perbezaannya tetapi perbezaan itu tidaklah begitu besar sehingga boleh memecahkan kesatuan dialek itu. Perbezaan-perbezaan itu, menimbulkan subdialek yakni bahagian-bahagian dalam dialek yang berbeza satu sama lain dalam beberapa hal sama sahaja tetapi pada masa yang sama mempertahankan persamaannya. Dengan itu, jika kita dengan betul-betul memperembang telinga, kita dapat mengenal perbezaan antara pertuturan orang-orang Perlis dengan pertuturan orang-orang Pulau Langkawi dan seterusnya. Tiap-tiap subdialek itu mempunyai kawasannya sendiri yang dinamakan subkawasan dialek.

Persamaan-persamaan di antara subdialek-subdialek itu mencerminkan warisan dari induk yang sama, yakni induk yang kita namakan dialek Kedah. Perbezaan-perbezaannya membayangkan perkembangan yang dilalui berbeza dari satu subdialek kepada subdialek yang lain. Perkembangan-perkembangan itu boleh dikesani kepada beberapa perbezaan dalam corak hidup, alam sekitar, perkembangan segi-segi tertentu dalam budaya, dan seterusnya. Pulau Langkawi yang terpisah dari tanah daratan oleh lautan yang agak luas mengalami beberapa perkembangan tersendiri dari segi sosiobudaya dan sosioekonomi, di samping mempunyai persekitaran alam yang tersendiri. Dengan itu tidaklah dapat diharapkan bahawa pertuturannya akan terus seragam dengan pertuturan di subkawasan lain di tanah daratan, baik dalam perbendaharaan kata mahupun dalam satu dua hal lain dalam sistem bahasanya. Walaupun ada perbezaan-perbezaan yang serupa itu kita masih boleh mengenal bahawa dialek yang dituturkan di Pulau Langkawi itu dialek Kedah. Demikian juga, subkawasan Perlis dan subkawasan lain yang bersempadanan dengan Thailand sudah tentu akan memperlihatkan ciri yang tidak wujud dalam pertuturan di Lembah Kedah.

Subkawasan di sempadan sebelah utara dan timur laut itu mempunyai lagu bahasa atau intonasi yang berbeza dengan yang terdapat di Lembah Kedah. Intonasi yang lanjut dan lemah gemalai itu boleh dikaitkan kepada intonasi bahasa Thai. Ini bukanlah gejala tiru-meniru, tetapi merupakan gejala serapan bahasa, kerana penyebaran bahasa adalah sesuatu yang sambung menyambung seperti air yang mengalir, dan bukan sesuatu yang dapat diputuskan seperti ranyting yang boleh dipatah-patahkan.

Subdialek Kedah di Pulau Pinang khususnya yang dituturkan di Tanjung memperlihatkan beberapa ciri tersendiri misalnya dalam mengucapkan "r". perbezaan ini timbul disebabkan perkembangan yang tertentu yang dilalui oleh subdialek itu, khususnya dalam mendapat gangguan dari bahasa Tamil, yakni dari penutur-penutur yang nenek moyangnya mempunyai bahasa Tamil atau salah satu bahasa India sebagai bahasa ibundanya.

Penutup

Dalam kertas kerja yang seperti ini tidaklah dapat saya huraikan dengan terperinci hubungan dialek Kedah dengan sejarah budayanya. Ini memerlukan sebuah buku yang tersendiri. Lagi pula masih banyak yang perlu dilakukan dalam penyelidikan mengenai dialek ini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails